LEM 2014

Lekki Elektryczny Motocykl 2014 powstawa?? z my??l? o zawodach SmartMoto Challenge. Chcieli??my stworzy? elektryczny pojazd, idealny do poruszania si? w mie??cie, odpowiadaj?cy na potrzeby m??odych ludzi.

Założenia projektu

Nasi sponsorzy

Przebieg projektu

Zbudowali??my pojazd o sportowym designie, wadze 58 kilogramów oraz osi?ganej pr?dko??ci 60 km/h.

Dalsze plany

W 2016 roku ruszyli??my z liftingiem projektu. W ka??dym prototypie jest pole do dalszego rozwoju, wi?c równie?? w przypadku LEMa 2014 znale??li??my miejsca, które warto udoskonali?. Ju?? wkrótce zobaczycie go w nowej ods??onie!