LEM Napoli

Motocykl elektryczny dla dostawc??w pizzy

Założenia projektu

Naszym zadaniem na zawody SmartMoto Challenge Barcelona 2015 by??o stworzenie motocykla dla dostawców pizzy. Postanowili??my zaprojektowa? pojazd który dzi?ki pojemnemu, izolowanemu boxowi na pizz? pozwoli dowie??? ciep??y posi??ek na drugi koniec miasta a przy tym b?dzie komfortowy na kierowcy.

Nasi sponsorzy

Przebieg projektu

Motocykl uda??o nam si? tak przystosowa? aby by?? idealnym narz?dziem pracy pizzamana. Demontowalny, trójkomorowy box na pizz?, wygodne siedzisko oraz wymienna bateria umo??liwiaj? wielogodzinn?, komfortow? jazd?. Wytrzyma??a konstrukcja pozwala na jego eksploatacj? przez wiele lat, a koszt jazdy przez ca??y dzie?? to tylko kilka z??otych, dzi?ki czemu skuter jest bardzo ekonomiczny. Specjalnie zaprojektowany system elektroniczny oraz aplikacja na tablet, u??atwiaj? prac? zarówno dostawcy jak i managera pizzerii. To wszystko umo??liwi??o nam zdobycie pierwszego miejsca w kategoriach statycznych oraz trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej w SmartMoto Challenge 2015!

Dalsze plany

Z LEMem Napoli planujemy wystartowa? pod koniec pa??dziernika na zawodach SmartMoto Challenge w Moskwie. W zwi?zku z tym udoskonalamy niektóre elementy i rozwijamy rozwi?zania, a w mi?dzyczasie prezentujemy nasz projekt na targach i konferencjach.

5

du??ych pizz

tyle pomie??ci box ??adunkowy

2

modu??y

dodatkowe wymienne siedzisko lub box na pizz?