PIRM - Nasze projekty

Projekty zrealizowane przez Koło Pojazdów i Robotów Mobilnych

Pierwszy Polski Pojazd Autonomiczny - Jurek

Projekt samochodu potrafi?cego porusza? si? po drogach bez udzia??u kierowcy

Wzorem projektów realizowanych w USA pod patronatem agencji DARPA, w 2012 roku rozpocz?li??my budow? pojazdu przysz??o??ci – samochodu poruszaj?cego si? samodzielnie pod drodze bez udzia??u kierowcy. Projekt pojazdu sterowanego za pomoc? komputerów i czujników.

zobacz szczegóły

LEM Napoli

Motocykl elektryczny dla dostawc??w pizzy

Naszym zadaniem na zawody SmartMoto Challenge Barcelona 2015 by??o stworzenie motocykla dla dostawców pizzy. Postanowili??my zaprojektowa? pojazd który dzi?ki pojemnemu, izolowanemu boxowi na pizz? pozwoli dowie??? ciep??y posi??ek na drugi koniec miasta a przy tym b?dzie komfortowy na kierowcy.

zobacz szczegóły

LEM Bullet

Pojazd przygotowany na czwart? edycj? zawodów SmartMoto Challenge. W tym roku zadaniem konkursowym by??o zbudowanie pojazdu elektrycznego przeznaczonego dla policji. Nasz motocykl o nazwie LEM Bullet mo??e u??atwia? prac? patrolow? policjantów oraz innych s??u??b mundurowych. Jest wyposa??ony w niezb?dne w tej pracy funkcje oraz kilka udogodnie?? u??atwiaj?cych patrole. Jednocze??nie, dzi?ki zastosowanym technologiom, jest pojazdem ekologicznym i ekonomicznym, w sam raz dla patroli miejskich.

zobacz szczegóły

MOS ?? Miejski Elektryczny Motocykl

Pierwsza wersja tego motoroweru powsta??a na zawody SmartMoto Challenge 2013. Pojazd wa??y?? niespe??na 50kg, jego zasi?g wynosi?? ponad 70 km, a osi?gana pr?dko??? 60 km/h. Zdobyli??my z nim trzecie miejsce na zawodach, niestety, podczas ceremonii wr?czenia nagród, zosta?? skradziony. Zainspirowani zwyci?stwem w zawodach SMC 2014 postanowili??my odbudowa? utracony motocykl. Dzi?ki zdobytemu do??wiadczeniu mogli??my udoskonali? pierwotn? konstrukcj?.

Celem projektu by??o  stworzenie motoroweru odwo??uj?cego si? do klasyków polskiej motoryzacji takich jak Komar, st?d jego nazwa (MOS - skrót od mosquito), ale jednocze??nie pod???aj?cego za najnowszymi trendami w bran??y.

zobacz szczegóły

LEM 2014

Lekki Elektryczny Motocykl 2014 powstawa?? z my??l? o zawodach SmartMoto Challenge. Chcieli??my stworzy? elektryczny pojazd, idealny do poruszania si? w mie??cie, odpowiadaj?cy na potrzeby m??odych ludzi.

zobacz szczegóły

LEM Falcon

Elektryczny motocykl crossowy

Motocykl crossowy o nazwie LEM Falcon zosta?? przygotowany na pi?t? edycj? zawodów SmartMoto Challenge w Barcelonie, które odby??y si? w 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

zobacz szczegóły

LEM Thunder

Lekki motocykl crossowy, który przygotowujemy na zawody w 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz szczegóły

ZEC - Zero Emission Car

Elektryczny samoch??d do driftu

Nasz elektryczny samochód do driftu mia?? by? pierwszym tego typu pojazdem na ??wiecie. Postanowili??my zbudowa? go od podstaw i dzi?ki nowemu spojrzeniu na t? dyscyplin? motorsportu pokaza?, ??e nie licz? si? w niej tylko konie mechaniczne, a innowacyjna my??l techniczna oraz nowe technologie.

zobacz szczegóły